آزمایشگاه ها

آزمایشگاه نانو
آزمایشگاه خواص مکانیکی
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کارگاه ریخته گری (دانشکده مواد)
آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی
آزمایشگاه علوم درمانگاهی
آزمایشگاه انگل شناسی
آزمایشگاه نفت
آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه بیوشیمی و سم شناسی
آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی
حیوانات آزمایشگاهی
آزمایشگاه آناليز مودال
آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته
آزمایشگاه پژوهشی سازه
آزمایشگاه گچ
آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه فرزانگان
آزمایشگاه فناوری مواد غذایی
آزمایشگاه ماهی شناسی
آزمایشگاه میکروبیولوژی
آزمایشگاه پاتولوژی و تهیه مقطع
آزمایشگاه فارماکولوژی
آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی
آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و محیط های متخلخل
آزمایشگاه دانشکده فیزیک
آزمایشگاه تونل بادی عمودی
آزمایشگاه تحقیقاتی پدیده های سطحی و جداسازی
آزمایشگاه زیست شناسی
آزمایشگاه خوردگی و اکسیداسیون