آزمایشگاه ها

آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه خواص مکانیکی
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کارگاه ریخته گری (دانشکده مواد)
آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی
آزمایشگاه علوم درمانگاهی
آزمایشگاه انگل شناسی
آزمايشگاه خواص سيالات مخزن
آزمایشگاه شیمی
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی، سم شناسی و بیوشیمی
آزمایشگاه تحقیقاتی ساخت افزودنی
حیوانات آزمایشگاهی
آزمایشگاه آناليز مودال
آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته
آزمایشگاه پژوهشی سازه
آزمایشگاه گچ
آزمایشگاه زیست شناسی پردیس فرزانگان خواهران
آزمایشگاه شیمی مواد غذایی
آزمایشگاه آبزیان
آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی و تجزیه خوراک
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
آزمایشگاه فارماکولوژی و فیزیولوژی
آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و محیط های متخلخل
آزمایشگاه دانشکده فیزیک
آزمایشگاه تونل بادی عمودی
آزمایشگاه تحقیقاتی پدیده های سطحی و جداسازی
آزمایشگاه زیست شناسی
آزمایشگاه خوردگی و اکسیداسیون
آزمایشگاه خاک شناسی
آزمایشگاه روانشناسی
آزمايشگاه خواص سنگ هاي مخزن
آزمايشگاه سيال و سيمان حفاري
آزمايشگاه ژئوشيمي آلي و سنگ شناسي
آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی
آزمایشگاه هیستوتکنیک
آزمایشگاه کالبدگشائی و تشریح
آزمایشگاه میکروب شناسی، ایمنی و سرم شناسی و ویروس شناسی
آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته
بخش جراحی کلینیک دانشکده دامپزشکی
آزمایشگاه موتورهای احتراقی
آزمایشگاه بیومواد و مهندسی بافت